El. pašto adresas:  
Slaptažodis:  
Užsiregistruoti Prisijungti

Teminės darbo grupės

LMŪTP rengiami dokumentai, vykdomi projektai yra koordinuojami teminėse ir darbo grupėse. Teminės ir darbo grupės formuoja savo projektų portfelius. Kiekvienas LMŪTP partneris turi vykdyti bent vieną projektą ir tokiu būdu dalyvauti bent vienos teminės ar darbo grupės veikloje. Teminei ar darbo grupei vadovauja grupės taryba, kurią sudaro  šioje grupėje vykdomų projektų vadovai. Grupės taryba renka grupės tarybos pirmininką. Kiekviena grupė savo veiklą vykdo vadovaudamasi jos darbo reglamentu.

LMŪTP teminės grupės:

 • Funkcinio maisto ir sveikatos teminė grupė;
 • Maisto saugos teminė grupė;
 • Maisto kokybės teminė grupė;
 • Tausojančios maisto gamybos teminė grupė;

Jeigu siūlomas projektas yra aktualus ir reikšmingas Lietuvos žemės ūkio sektoriui, bet negali būti priskirtas vienai iš išvardintų grupių, LMŪTP tarybai nusprendus nurodytos teminės grupės gali būti papildytos nauja, atitinkančia siūlomą projektą grupe.

LMŪTP darbo grupės:

 • Strateginių dokumentų rengimo ir priežiūros grupė;
 • Bendradarbiavimo su Europos Sąjungos technologijų platformomis grupė;
 • Informacijos ir komunikacijos, viešųjų ryšių darbo grupė;
 • Mokslo ir verslo tyrimų ir rinkodaros darbo grupė;
 • Projektų planavimo, finansavimo ir administravimo darbo grupė.
 
Detaliau su grupėse vykdoma veikla galima susipažinti suradus šiame internetiniame puslapyje pateiktą informaciją apie kiekvienos darbo grupės veiklą.

 

Strateginių dokumentų rengimas ir priežiūra

 Tikslai: Suformuluoti bendrą Lietuvos maisto ūkio plėtros viziją bei parengti šio ūkio sektoriaus Strateginių tyrimų planą (darbotvarkę) iki 2020 metų, t.y. nustatyti Lietuvos maisto ūkio sektoriaus vidutinės trukmės bei ilgalaikius tyrimų ir technologinės plėtros tikslus bei identifikuoti veiklos kryptis tiems tikslams pasiekti.

Uždaviniai:

 • Parengti/koreguoti galimybių studiją (dokumentas, pagrindžiantis LMŪTP poreikį, tikslingumą ir perspektyvumą bei prielaidas Strateginių tyrimų planui parengti);
 • Sukurti socialinio konsensuso forma patvirtintą ilgalaikę Lietuvos maisto ūkio plėtros strategiją (viziją), suformuluotą trišaliu pagrindu (verslas, mokslo sektorius, valstybė). Šios strategijos pagrindu užtikrinti koordinuotą viešų ir privačių išteklių pasiskirstymą maisto ūkio plėtros užtikrinimui;
 • Identifikuoti iššūkius ir veiksmus susijusius su švietimo ir mokymų galimybėmis tam, kad išlaikyti ir sustiprinti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie gali užtikrinti efektyvų šio sektoriaus technologijų įgyvendinimą;
 • Imtis visų reikalingų veiksmų tam, kad būtų tinkamai ir kuo efektyviau įgyvendinamas Strateginių tyrimų planas bei socialinio konsensuso forma patvirtinta ilgalaikė Lietuvos maisto ūkio plėtros strategija mobilizuojant žmogiškuosius bei finansinius išteklius.

 

Bendradarbiavimas su ES technologinėmis platformomis grupė

 Tikslai: Užtikrinti Lietuvos maisto ūkio platformos dalyvavimą Europos Technologinės Platformos "Maistas gyvenimui" (angl. ETP "Food for Life") veikloje. Pasiekti, kad Lietuvos maisto ūkio plėtros prioritetai taptų vienais iš Europos Sąjungos plėtros prioritetų.

Uždaviniai:

 • Ieškoti galimybių dalyvauti ETP "Food for Life" veikloje, bendradarbiauti su ETP "Food for Life".
 • Deleguoti kandidatus dalyvauti įvairiose ES darbo grupėse, atstovaujant LMŪTP.
 • Bendradarbiauti su kitų šalių Nacionalinėmis Technologijų Platformomis (angl. NTP "Food for Life").
 • Koordinuoti ir atstovauti LMŪTP ir/ar atskirų LMŪTP narių interesus ETP "Food for Life" ir Europos Sąjungos institucijose bei kitose struktūrose. 

 
Informacijos ir komunikacijos technologijos

 Tikslai: skleisti informaciją apie LMŪTP ir viešinti jos veiklą, siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę apie LMŪTP, pritraukti kuo daugiau dalyvių bei išteklių. Įdiegti ir plėtoti efektyvias informacijos ir komunikacijos technologijas, užtikrinti LMŪTP vidaus ir išorės kompiuterinę tinklaveiką, žinių kūrimo tinklus.

Uždaviniai: pagal LMŪTP Tarybos patvirtintą reglamentą įdiegti ir palaikyti LMŪTP informacijos ir komunikacijos technologijas, kurios užtikrintų LMŪTP partnerių tarpusavio ir su kitais veiklos dalyviais bendravimą, bendradarbiavimą, komunikavimą, skirtą įgyvendinti projektus ir numatytas viešųjų ryšių priemones.

 

Mokslo ir verslo tyrimai bei rinkodaros grupė

Tikslai: Užtikrinti kuo platesnį bendradarbiavimą su įvairiais rinkos dalyviais - mokslo institucijomis, vartotojų organizacijomis, privataus sektoriaus dalyviais, viešo sektoriaus atstovais ir kt., kad būtų galima nuolat identifikuoti dalyvių poreikius ir lūkesčius, bei atsižvelgti į juos, nustatant ir įgyvendinant LMŪTP Strateginių tyrimų planą.

Uždaviniai:

 • Išskirti Lietuvos maisto ūkio konkurencinius privalumus Europos Sąjungos bei pasaulinės rinkų atžvilgiu.
 • Sudaryti prielaidas Lietuvos maisto ūkio mokslo ir verslo sektoriams užimti konkurencines nišas Europos Sąjungos, pasaulinėje rinkose.
 • Sukurti praktinį instrumentą Lietuvos maisto ūkio mokslo institucijų bendradarbiavimui su šios ūkio šakos verslo subjektais, taip užtikrinant prielaidas Lietuvos maisto ūkio efektyvesniam darbui, vadybiniam modernizavimui.
 • Užmegzti ryšius ir bendradarbiauti su kitomis Nacionalinėmis Technologijų Platformomis.
 • Vesti derybas su verslininkais ir mokslininkais dėl dalyvavimo projektuose.

Projektų planavimas, finansavimas ir administravimas

 Tikslai: Pritraukti reikalingus ilgalaikius išteklius Lietuvos maisto ūkio sektoriaus tolimesniam vystymuisi, konkurencingų krypčių suformavimui ir išplėtimui.

Uždaviniai:

 •  Inicijuoti LMŪTP veiklai tinkamus projektus.
 •  Ieškoti lėšų projektų veiklai.
 •  Parengti paraiškas lėšoms gauti bei administruoti projektus.

 
Mokslo ir technologijų eksperimentinės plėtros teminės grupės

 LMŪTP teminės grupės: 

 • Funkcinio maisto ir sveikatos.
 • Maisto saugos.
 • Maisto kokybės.
 • Tausojančiosios maisto gamybos. 

Uždaviniai:

 • Paruošti  teminių grupių dalyvių strateginių tyrimų darbotvarkės reziumė ir valdymo planą - projektų portfelį.
 • Rūpintis klausimais, susijusiais su teminių grupių dalyvių interesais ir moksline bei finansine veikla.
 • Inicijuoti ir vykdyti projektus.
 • Bendradarbiauti su kitomis funkcinėmis ir darbo grupėmis, bei teikti informaciją (išsykrus konfidencialę) kitoms funkcinėms darbo grupėms.
 • Spręsti teminės grupės kompetencijai Tarybos sprendimu priskirtus klausimus.

Teminės grupės pirmininkas:

 • vadovauja Teminės grupės veiklai.
 • teikia Teminės grupės ataskaitas LMŪTP Tarybai, koordinuojančiai Teminės grupės veiklą.
 • surinkęs informaciją apie Teminės grupės inicijuojamus ir vykdomus projektus, suformuoja savo Teminės grupės projektų portfelį ir teikia LMŪTP Tarybai tvirtinti.
 • atlieka kitus veiksmus pagal partnerystės (jungtinės veiklos) sutartį bei vadovaujasi LMŪTP Tarybos arba LMŪTP Forumo sprendimais.